Voortgezet onderwijs

Werkplaats Tienplus
Programma: Educatie, identiteit en diversiteit

Om ouders van niet-westerse afkomst beter te ondersteunen is in 2009 de Kenniswerkplaats Tienplus opgericht. Onderzoekers van LEARN! werken samen met Kenniswerkplaats Tienplus. Amsterdam kent diverse voorzieningen voor jeugd en gezin. Mensen van niet-westerse afkomst maken daar nog weinig gebruik van, terwijl juist onder hen de behoefte aan steun en hulp groot is. Daardoor stapelen problemen zich soms op tot het moment dat ouders of jongeren er zelf moeilijk meer uitkomen. Dit terwijl gezinnen versterkt kunnen worden als er een pedagogisch vangnet is, waar ouders terecht kunnen en zich thuis voelen.

Verschillende onderzoekers van LEARN! spraken tijdens het seminar: ‘Opvoeden tot sociale verantwoordelijkheid; op zoek naar een nieuwe pedagogische impuls’ (februari 2013).

Bekijk de filmopnames van ondere andere de lezing van Doret de Ruyter, Trees Pels en Tjeerd Olthoff.


Lek en Linge
Programma: Onderwijsneurowetenschappen

O.R.S. Lek en Linge doet samen met onderzoekers van LEARN! onderzoek naar sekse en leerstijl. De school wil op basis van een evidence based ontwikkelingstraject het vroegtijdig afstromen van leerlingen tegengaan. Lek en Linge richt zich hierbij in eerste instantie op de leerling met een havo- of vwo-advies die naar een lager niveau zakt. Het  ontwikkelingstraject moet er ook toe leiden dat leerlingen met een jongensachtige leerstijl vaker dan nu het geval is op het niveau van hun capaciteiten presteren en minder vaak onderpresteren.

Lees meer over dit project 


Slim naar school
Programma: Onderwijsneurowetenschappen

Het onderzoek ‘Slim naar school’ richt zich op de ontwikkeling van ‘doelgericht gedrag’ bij jongeren, bijvoorbeeld huiswerk plannen, afspraken nakomen en presentaties voorbereiden. Voor veel volwassenen is dit al lastig, maar voor jongeren helemaal. Scholieren krijgen dagelijks te maken met allerlei impulsen uit de buitenwereld waardoor zij worden afgeleid. Zij zijn bijvoorbeeld voortdurend bezig met sociale media via mobiele telefoon en internet. Het is waarschijnlijk dat zij zich daardoor minder goed kunnen concentreren op het maken van hun huiswerk. Ook is tijdens deze leeftijd de invloed van vrienden heel belangrijk. Om bij een bepaalde vriendengroep te horen zijn jongeren soms zelfs bereid risico’s te nemen.

Bij de meeste kinderen raakt het cognitieve controlesysteem tijdens de adolescentie in balans. De zogeheten cognitieve controle zorgt ervoor dat mensen doelgericht gedrag kunnen vertonen en daardoor goed kunnen functioneren in hun omgeving. Het doel van het onderzoek is om dieper in te gaan op de verschillen in cognitieve controle en hun achterliggende oorzaak. 
Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met een groot aantal scholen voor voortgezet onderwijs.

Lees meer over dit onderzoek


Publicatie: Geo-ICT in het vo
Onderzoeker Tim Favier heeft een brochure uitgebracht voor docenten die  aardrijkskundeonderwijs geven: Geo-informatietechnologie in het voortgezet onderwijs.

In de brochure wordt ingegaan op de vraag wat geo-informatietechnologie precies is, hoe geo-informatietechnologie gebruikt wordt in de praktijk, welke mogelijkheden geo-informatietechnologie biedt voor toepassing in het voortgezet aardrijkskundeonderwijs en hoe dat het beste aangepakt kan worden. De brochure bevat praktische handvatten voor docenten met lesmateriaal en lesmethoden.

Geografische Informatie Systemen (GIS) worden in het bedrijfsleven en bij overheden steeds meer gebruikt als moderne methode om ruimtelijke analyses te ondersteunen en beslissingen over de leefomgeving beter te onderbouwen. De vraag naar geschoolden op het gebied van GIS stijgt. In tegenstelling tot het hoger onderwijs en het voortgezet onderwijs in landen als de USA en Canada, worden leerlingen in het Nederlandse voortgezet onderwijs tot nu toe niet of nauwelijks geschoold in GIS. In het licht van het stimuleren van de kenniseconomie wil het EduGIS project uitgevers, docenten en leerlingen helpen te leren werken met GIS.

EduGIS is een samenwerkingsverband tussen verschillende organisaties: software- en dataleveranciers en organisaties die verantwoordelijk zijn voor de inhoud en het educatieve deel van de website. Initiatiefnemers zijn de Vrije Universiteit Amsterdam en het Kadaster. Favier werkte binnen het programma Docenten en doceren. Hij werd begeleid door prof. dr. Joop van der Schee.

Voor meer informatie: www.edugis.nl